Aspidoscelis tigris punctilineata
Sonoran Tiger Whiptail